مکان برگزاری همایش

محل برگزاری: تهران – بزرگراه چمران – خیابان یمن – بلوار دانشجو –دانشگاه شهید بهشتی – مرکز همایش های بین المللی –
سالن ابوریحان.