تعریف جایزه

جایزه ملی تعالی نگهداری ایران، فرآيندي است که طي آن همه ساله به برترين سازمان­ هاي ايراني حائز شرايط در بخش­هاي مختلف كشور (مطابق طبقه بندي جايزه) كه در زمينه ایجاد، ارتقاء و نهادینه سازی فرهنگ نگهداری خود فعاليت­هاي چشمگيري را انجام داده­ اند، گواهينامه، تقدير نامه يا تنديس جايزه نگهداری از طریق همایش اعطاء مي­گردد.

لزوم جایزه ملی تعالی نگهداری:

لزوم وجود الگویی مشترک در کشور برای ارزیابی تعالی نگهداری احساس می­شود که بر آن اساس امکان آگاهی سازمان ­ها از جایگاه بلوغ مدیریتی و هم­چنین ارزش­ های نهفته در کار آمدی نگهداری فراهم یابد. این الگوی مشترک چارچوب جامعی از ارزش­ های محوری، معیارها و شاخص ­ها در تمامی ابعاد نگهداری است، که به سازمان ­ها (دولتی و خصوصی) کمک می­ کند تا با ارزیابی مستمر فعالیت­ ها، رویه ­ها، فرآیندها و نتایج حاصل از مدیریت نگهداری، نقاط قوت و زمینه­ های قابل بهبود خود را شناسایی کرده و در جهت ارتقاء آنها، برنامه ­ریزی نمایند.

بدین ترتیب سازمان ­هایی که در حرکت به سوی تعالی نگهداری موفق تر از سایر سازمان ­ها عمل کرده ­اند شناسایی شده و علاوه بر تشویق و قدردانی از آن­ ها، می­توانند الگویی داخلی برای سازمان­ های مشابه باشند.