نقش جایزه

  • افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت نگهداری و ضرورت توجه بیش از پیش در سطح جامعه، حرکت به سوی نظام مدیریت نگهداری جامع با در اختیار داشتن یک متدولوژی اجرایی عملی.
  • امکان ارزیابی سازمان­ ها بر اساس معیارهای علمی و ارزیابی عملکرد.
  • ایجاد و معرفی الگوی یکپارچه ارزیابی نگهداری.
  • امکان خودارزیابی نظام­ مند توسط سازمان­ ها، شناخت نقاط قوت و زمینه ­های قابل بهبود خویش و مقایسه با سایر سازمان­ ها.
  • امکان شناسایی دستاوردهای سازمان ­های موفق در زمینه بهبود و کیفیت نگهداری و معرفی آن ­ها به سایرین به منظور الگو برداری.
  • ایجاد انگیزه رقابت در سازمان­ ها برای بهبود دائمی نگهداری، فرآیند­ها، محصولات و خدمات تولیدی.
  • شناسایی و معرفی سازمان­ های برتر و سرآمد کشور در زمینه نگهداری و ارج نهادن به تلاش آن ­ها.
  • پیشرفت سطح بهره­ وری ملی و دستیابی به موفقیت­ های پایدار اقتصادی.