رئوس مهم همایش

لطفا برروی تصاویر ذیل کلیک بفرمایید تا مباحث سخنرانی ها مشخص گردد.

?نقش سامانه های هوشمند مدیریت دارایی‌ها (APM) ) در انقلاب صنعتی چهارم??
?سخنران: دکتر علی ذواشکیانی

? مدیریت نگهداری دارایی ها و اقتصاد چرخشی مبتنی بر مدیریت فناوری ??
?سخنران: مهندس هوشنگ رستمیان

?نوآوری مدیریتی در تعالی نگهداری دارایی ها??
?سخنران: دکتر سعید رمضانی

?تاثیر جایزه ملی تعالی نگهداری دارایی ها در توسعه پایدار??
?سخنران: دکتر نوید نصر