مجموعه وبینارهای جایزه ملی تعالی نگهداری

انجمن نگهداری و تعمیرات ایران به عنوان رسمی ترین مرکز غیر انتفاعی در زمینه نگهداری در کشور،در بخش جایزه ملی تعالی نگهداری به منظور نهادینه سازی تعالی نگهداری اقدام به برگزاری وبینارهای رایگان با اهداف ذیل کرده است:

 • فرازی به مدل جایزه ملی تعالی نگهداری
 • فرازی به مفاهیم و شالوده توسعه پایدار
 • فرازی به مفهوم و شالوده برنامه استراتژیک
 • نقش جایزه ملی نگهداری دارایی ها در توسعه پایدار
 • آشنایی با چگونگی فرآیند ارزیابی جایزه
 • معرفی سازمان ها صنایع برتر شرکت کننده در جایزه
 • معرفی سازمان ها و صنایع برتر در معیارهای تخصصی مدل جایزه

  اداره بنادر و دریانوردی خوزستان
  اهداف:
  *آشنایی با چگونگی فرآیند ارزیابی جایزه
  *معرفی سازمانها و صنایع برتر شرکت کننده در جایزه
  *معرفی سازمانها و صنایع برتر در معیارهای تخصصی مدل جایزه

 • نقش جایزه ملی تعالی نگهداری دارایی ها در توسعه پایدار
  اهداف:
  *فرازی به مدل جایزه ملی تعالی نگهداری
  *فرازی به مفاهیم و شالوده توسعه پایدار
  *فرازی به مفهوم و شالوده برنامه استراتژیک
  *نقش جایزه ملی نگهداری دارایی ها در توسعه پایدار

  زمان: 25 آذر ساعت 12-13

  لاستیک بارز کرمان
  اهداف:
  *آشنایی با چگونگی فرآیند ارزیابی جایزه
  *معرفی سازمانها و صنایع برتر شرکت کننده در جایزه
  *معرفی سازمانها و صنایع برتر در معیارهای تخصصی مدل جایزه

مجموع وبینار جایزه ملی تعالی نگهداری

بهبود زنجیره تأمین کالا و قطعات، معیاری مهم در جایزه ملی تعالی نگهداری و تعمیرات

اهداف:

 • معرفی معیار پنج مدل جایزه ملی تعالی نگهداری-ویرایش 1400
 • آشنایی با فرآیندهای MRO