مقررات عمومی جایزه

عدم افشا و محرمانه تلقی شدن مدارک

فرم‌های اطلاعاتی متقاضیان، کلیه مستندات و هرگونه اطلاعات دیگری از جمله امتیازات آن­ ها در ضمن فرآیند ارزیابی توسط دبیرخانه جایزه محرمانه تلقی می‌شود. دسترسی به این اطلاعات برای کسانی که مستقیماً در ارزیابی و فرآیندهای اجرایی نقش دارند و محققانی که توسط دبیرخانه جایزه مشغول به کار هستند، آزاد است. بدین روی تمامی کسانی که امکان دستیابی و رؤیت اظهارنامه را دارند، ”موافقتنامه رازداری“ را امضاء نموده و متعهد می‌شوند که هیچ‌گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالک اطلاعات به هیچ نحو منتشر نکنند.

دبیرخانه جایزه ملی تعالی نگهداری تمامی اقدامات لازم را برای اطمینان از عدم افشای اطلاعات متقاضیان در فرآیندهای تحت اقدام، نظارت و کنترل خود بکار خواهد گرفت.