مقررات عمومی جایزه

عدم افشا و محرمانه تلقی شدن مدارك

فرم‌هاي اطلاعاتي متقاضيان، کلیه مستندات و هرگونه اطلاعات ديگري از جمله امتيازات آن­ ها در ضمن فرآيند ارزيابي توسط دبيرخانه جايزه محرمانه تلقي مي‌شود. دسترسی به این اطلاعات برای كسانی كه مستقیماً در ارزیابی و فرآیندهای اجرایی نقش دارند و محققانی كه توسط دبیرخانه جایزه مشغول به كار هستند، آزاد است. بدین روی تمامی كسانی كه امكان دستیابی و رؤیت اظهارنامه را دارند، ”موافقتنامه رازداری“ را امضاء نموده و متعهد می‌شوند كه هیچ‌گونه اطلاعاتی را بدون اجازه رسمی از مالك اطلاعات به هیچ نحو منتشر نكنند.

دبیرخانه جایزه ملی تعالی نگهداری تمامی اقدامات لازم را برای اطمینان از عدم افشای اطلاعات متقاضیان در فرآیندهای تحت اقدام، نظارت و کنترل خود بکار خواهد گرفت.