مکان برگزاری همایش

محل برگزاری: تهران- شهرک والفجر- کارگر شمالی- نهم- تقاطع 9/5 – مرکز همایش سازمان مدیریت صنعتی