مکان برگزاری همایش

محل برگزاری: تهران – بلوار غربی ورزشگاه آزادی – مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت