همایش ها…

جهت اطلاع از

برگزاری همایش های رایگان آشنایی با فرایند جایزه ملی تعالی نگهداری و

همایش اعطای جوایز اولین دوره جایزه ملی تعالی نگهداری 

به زیرمنوها مراجعه فرمایید.