چگونگی ارزیابی متقاضیان

سازمان متقاضی توسط تیم ارزیابان، ارزیابی می‌شود. گزارش ارسالی سازمان‌ها (اظهارنامه نگهداری که با توجه به نوع سازمان­ ها در راهنمای متقاضیان شرکت در جایزه تشریح شده است) بر اساس نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود ارزیابی شده و سپس تیم ارزیابان،‌ بازدید از محل را انجام داده و ابهامات موجود در اظهارنامه را رفع و پاسخ سؤالات خود را از سازمان دریافت می‌کنند.

متعاقب آن، با تشکیل جلسه اجماع و قطعیت نظر تیم ارزیابی، امتیاز تیم ارزیابی تعیین و مراتب به دبیرخانه جایزه اعلام می‌شود. کمیته علمی یا داوری تصمیم نهایی را در خصوص سطح بلوغ سازمان متقاضی اتخاذ خواهد کرد.

تصمیم نهایی در مورد امتیاز و نتیجه حاصل از ارزیابی پس از طی مراحل مربوطه، توسط دبیرخانه جایزه به اطلاع سازمان متقاضی خواهد رسید.

در پایان فرآیند ارزیابی، گزارش بازخورد بر اساس ارزیابی‌های تیم ارزیابی برای متقاضیان ارسال می‌شود.