کمیته علمی

اسامی کمیته علمی جایزه (به ترتیب حروف الفبا) سمت

مهندس علیرضا اصل عربی

مدیرکل راهبری نظام نگهداری و تعمیرات وزارت نفت

دکتر مهدی بهزاد

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف

مهندس ابوالفضل بهره دار

رئیس انجمن حمل  نقل ریلی ایران
مهندس جاوید تقی زاده        

مدیرکل نگهداری و تعمیرات شرکت حمل و نقل ریلی رجاء

مهندس کاظم حکمت    

دانشگاه امام حسین (ع)

مهندس هوشنگ رستمیان

بخش صنعت

دکتر فرشید رعایت صنعتی

بخش صنعت

مهندس سعید رمضانی       

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)

دکتر عباس روحانی

عضو هیات علمی دانشگاه شهیدبهشتی

دکتر محمد ریاحی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

مهندس حسین سالم باغی

بخش صنعت

مهندس صفر شاسفند

پتروشیمی تبریز

دکتر فرزانه شرفبافی

دبیر انجمن علمی حمل و نقل هوایی ، رئیس مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی هما
مهندس عباس شریفی  

مدیریت نگهداری و تعمیرات ستاد کل نیروهای مسلح

دکتر محمد علی صنیعی منفرد   

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا

مهندس محسن طاهری

مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی

دکتر علیرضا مسعودی      

بخش صنعت

مهندس ابراهیم فراهاني

رئیس مرکز توسعه فناوری بهره برداری ، نت  واحدهای نیروگاهی

دکتر علیرضا معینی       

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

مهندس نورالدین ولی الهی

مدیر بازرسی و خدمات فنی شرکت فولاد خوزستان

دکتر مهدی بهزاد

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف
 مهندس جاوید تقی زاده        

بخش صنعت

مهندس کاظم حکمت    

دانشگاه امام حسین (ع)

مهندس هوشنگ رستمیان

بخش صنعت

دکتر فرشید رعایت صنعتی

بخش صنعت

مهندس سعید رمضانی       

عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)

دکتر محمد ریاحی

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

مهندس عباس شریفی  

مدیریت نگهداری و تعمیرات ستاد کل نیروهای مسلح

مهندس محسن طاهری

مرکز مطالعات و پژوهش های لجستیکی

مهندس ابراهیم فراهاني

رئیس مرکز توسعه فناوری بهره برداری ، نت  واحدهای نیروگاهی

دکتر علیرضا مسعودی      

بخش صنعت

دکتر علیرضا معینی       

عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت

مهندس نورالدین ولی الهی

مدیر بازرسی و خدمات فنی شرکت فولاد خوزستان

دکتر نوید نصر بخش صنعت
1 مهندس جاوید تقی زاده بخش صنعت
2 دکتر ابوذر جمشید وند بخش صنعت
3 دکتر جبارعلی ذاکری سردرودی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
4 دکتر فرشید رعایت صنعتی بخش صنعت
5 دکتر سعید رمضانی عضو هیات علمی دانشگاه امام حسین (ع)
6 دکتر علی  سیاح عضو هیات علمی دانشگاه قم
7 مهندس صاحب سیاوشی فر بخش صنعت
8 مهندس  رسول شفیع زاده بخش صنعت
9 دکتر محمد رضا فیلی زاده عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز
10 دکتر مهدی کرباسیان عضو هیات علمی دانشگاه مالک اشتر
11 دکتر علیرضا مسعودی بخش صنعت
12 دکتر علیرضا معینی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت
13 دکتر نوید نصر بخش صنعت

کمیته علمی مرکب از اساتید مجرب، متخصصین، مدیران با تجربه و صاحب نظران در حوزه مدیریت نگهداری و مرتبط با موضوع جایزه حضور خواهند یافت.هیئت مدیره انجمن می­ بایستی، افراد حائز شرایط برای عضویت در کمیته علمی را برای یک دوره دو ساله انتخاب ­نماید.

رئیس کمیته علمی جایزه توسط اعضای کمیته انتخاب خواهد شد.

وظایف :

 • تدوین و پیشنهاد سطوح و انواع جوایز و تقدیر نامه ­ها به شورای راهبری و سیاست­ گذاری جایزه.
 • تصویب معیارهای اصلی، معیارهای فرعی و امتیازات آن­ ها.
 • تدوین و پیشنهاد مدل جایزه، فرآیندها و رویه­ های ارزیابی، نحوه انتخاب اعضاء کمیته هماهنگی و انتخاب ارزیابان، نحوه تخصیص ارزیابان و ارزیاب ارشد به شورای راهبری و سیاست ­گذاری.
 • انتخاب اعضاء کمیته هماهنگی و ارزیابان.
 • تهیه و تدوین محتوا و برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت ارزیاب جایزه.
 • تأیید داوری فعالیت ­های مدیریت نگهداری.
 • استماع و بررسی گزارش های ارزیابی.
 • طراحی محتوای کارگاه‌های آموزشی جهت معرفی مدل جایزه و نظارات بر اجرا.
 • تعیین اعضاء کمیته داوری.
 • اجرای مصوبات شورای راهبری و سیاست­ گذاری.
 • ارایه گزارش دوره ­ای به شورای راهبری و سیاست ­گذاری.

نکته1: دعوت به جلسه و ارسال صورت جلسات، توسط دبیرخانه جایزه ملی تعالی نگهداری صورت می پذیرد. جلسات کمیته علمی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضرین در جلسه قابل اجراء است.