کمیته هماهنگی و نظارت بر فرآیند ارزیابی

کمیته هماهنگی و نظارت بر فرآیند ارزیابی که از بین اعضای کمیته علمی برای یک دوره سه ساله انتخاب می­ شوند، با در نظر گرفتن ماهیت و حجم سازمان­ ها، نوع صنعت و واحد نگهداری آن ­ها و سایر معیارهای تعریف شده، ارزیاب­ ها و سر ارزیاب را تعیین و به تصویب کمیته علمی می ­رساند.

رئیس کمیته هماهنگی و نظارت بر فرآیند ارزیابی جایزه توسط اعضای کمیته انتخاب خواهد شد.

وظایف:

  • تعیین ارزیابان و ارزیابان ارشد و ترکیب تیم ­های ارزیابی.
  • تخصیص اظهارنامه­ ها به تیم­ های ارزیابی بر اساس خصوصیات اعضای تیم و ماهیت فعالیت متقاضی.
  • ارائه راهنمائی های لازم به ارزیابان در طی فرآیند ارزیابی.
  • نظارت مستمر بر روند ارزیابی تیم­ های ارزیابی.

نکته1: دعوت به جلسه و ارسال صورت جلسات، توسط دبیرخانه جایزه ملی نگهداری صورت می پذیرد. جلسات کمیته هماهنگی و نظارت بر فرآیند ارزیابی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضرین در جلسه قابل اجراء است.