توضیحات ساختار جایزه

Doc2

 

1- شورای راهبری و سیاست­گذاری

شورای راهبری و سیاست­گذاری جایزه ملی نگهداری با حضور مدیران و نمایندگان دستگاه‌ها، سازمان­ها و انجمن‌های تخصصی اعم از دولتی و خصوصی تشكیل می­شود که ترکیب اعضا و وظایف آن­ها در ذیل آمده است.

الف- تركيب شوراي راهبری و سياست­گذاری

اعضای شورای راهبری و سیاست­گذاری از بین افراد متخصص و صاحب نظر کشور در زمینه نگهداری که تعداد آن­ها 23 نفر می­باشند، به شرح ذیل است. نمایندگان مزبور بر اساس درخواست انجمن و طبق نامه رسمی سازمان مربوطه برای یک دوره سه ساله به هیئت مدیره انجمن معرفی می­شوند :

نماینده وزارت نفت                                                                    1 نفر

نماینده وزارت صنایع، معادن و تجارت                                       1 نفر

نماینده وزارت نیرو                                                                     1 نفر

نماینده وزارت راه و شهرسازی                                                    1 نفر

نماینده وزارت جهادکشاورزی                                                      1 نفر

نماینده وزارت مخابرات                                                              1نفر

نماینده سازمان مدیریت و برنامه­ریزی                                         1 نفر

نماینده سازمان ملی بهره­وری                                                      1 نفر

سازمان حفاظت محیط زیست                                                     1 نفر

نماینده بنگاه­های تولیدی و خدماتی                                              2 نفر

نماینده نیروهای نظامی و انتظامی و سایر بخش­های عمومی         2 نفر

اساتید صاحب نظر دانشگاه در زمینه نگهداری                              3 نفر

اعضای اصلی هیئت مدیره انجمن نگهداری                                   7 نفر

رئیس شورای راهبری و سیاست­گذاری رئیس هیئت مدیره انجمن نت خواهد بود.

نکته1: دعوت به جلسه و ارسال صورت جلسات، توسط دبیرخانه جایزه ملی نگهداری صورت می پذیرد. جلسات شورا با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضرین در جلسه قابل اجراء است و در مواردی کهتعداد حاضرین کمتر از حداقل لازم باشد، در صورت تصویب هیئت مدیره جلسه رسمیت می­یابد.

نکته2: افرادی که بنا به جایگاه یا مسئولیت مرتبط با نگهداری به عضویت شورای راهبری و سیاست­گذاری در می­آیند، در صورت تغییر جایگاه شغلی یا مسئولیت، با افراد جدید جایگزین خواهند شد.

ب- وظایف:

تدوین و پیشنهاد سطوح و انواع جوایز و تقدیر نامه­ها به شورای راهبری و سیاست­گذاری جایزه.

بررسی عملکرد دوره­های گذشته.

تصویب چشم انداز و خط­مشی­های اجرایی هر دوره.

تصویب برنامه زمانی عملیات اجرایی هر دوره.

تصویب معیارها و رویه تعیین صلاحیت ارزیابان و ارزیابان ارشد و انتخاب آن­ها.

رفع مشکلات احتمالی و انجام مساعدت‌های تشکیلاتی.

بررسی و تصویب اصلاحات نظامنامه و سایر موارد.

2- کمیته علمی

کمیته علمی مرکب از 17 نفر از اساتید مجرب، متخصصین، مدیران با تجربه و صاحب نظران در حوزه مدیریت نگهداری و مرتبط با موضوع جایزه حضور خواهند یافت.هیئت مدیره انجمن می­بایستی، افراد حائز شرایط برای عضویت در کمیته علمی را برای یک دوره سه ساله انتخاب ­نماید.

رئیس کمیته علمی جایزه توسط اعضای کمیته انتخاب خواهد شد.

وظایف :

تدوین و پیشنهاد سطوح و انواع جوایز و تقدیر نامه­ها به شورای راهبری و سیاست­گذاری جایزه.

تصویب معیارهای اصلی، معیارهای فرعی و امتیازات آن­ها.

تدوین و پیشنهاد مدل جایزه، فرآیندها و رویه­های ارزیابی، نحوه انتخاب اعضاء کمیته هماهنگی و انتخاب ارزیابان، نحوه تخصیص ارزیابان و ارزیاب ارشد بهشورای راهبری و سیاست­گذاری.

انتخاب اعضاء کمیته هماهنگی و ارزیابان.

تهیه و تدوین محتوا و برگزاری دوره‌های آموزشی تربیت ارزیاب جایزه.

تأیید داوری فعالیت­های مدیریت نگهداری.

استماع و بررسی گزارش های ارزیابی.

طراحی محتوای کارگاه‌های آموزشی جهت معرفی مدل جایزه و نظرات بر اجرا.

تعیین اعضاء کمیته داوری.

اجرای مصوبات شورای راهبری و سیاست­گذاری.

ارایه گزارش دوره­ای به شورای راهبری و سیاست­گذاری.

نکته1: دعوت به جلسه و ارسال صورت جلسات، توسط دبیرخانه جایزه ملی نگهداری صورت می پذیرد. جلسات کمیته علمی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضرین در جلسه قابل اجراء است.

3- کمیته داوری

كمیته داوری مركب است از 7 نفر از بین افراد خوش نام، مدیران و متخصصان دارای تحصیلات دانشگاهی، غیر ذینفع و با سابقة مدیریت و تجارب کارآمد نگهداری كه براساس معیارها و رویه‌های تعیین شده توسط كمیتة علمی و تصویب هیأت مدیره، برای یک دوره سه ساله انتخاب می­شوند.

رئیس کمیته داوری جایزه توسط اعضای کمیته انتخاب خواهد شد.

 وظایف كمیته داوری :

بررسی و تصویب احراز سطوح مختلف تقدیرنامه­ها و تندیس‌ها برای متقاضیان بر اساس گزارش­های تیم­های ارزیابی.

تهیة گزارش‌ها فعالیت­ها جهت شورای راهبری و سیاست­گذاری.

بررسی شكایات و اعتراضات متقاضیان و رسیدگی به آنها و اعلام نتایج.

نکته1: دعوت به جلسه و ارسال صورت جلسات، توسط دبیرخانه جایزه ملی نگهداری صورت می پذیرد. جلسات کمیته داوری با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضرین در جلسه قابل اجراء است.

نکته2 : مذاكرات و رای نهائی كمیتة داوران محرمانه تلقی شده و اسامی برندگان تندیس‌ها قبل از همایش    اعلام نخواهد شد.

4- کمیته هماهنگی و نظارت بر فرآیند ارزیابی

کمیته هماهنگی و نظارت بر فرآیند ارزیابیکه از بین اعضای کمیته علمی برای یک دوره سه ساله انتخاب می­شوند، با در نظر گرفتن ماهیت و حجم سازمان­ها، نوع صنعت و واحد نگهداری آن­ها و سایر معیارهای تعریف شده، ارزیاب­ها و سر ارزیاب را تعیین و به تصویب کمیته علمی می­رساند.

رئیس کمیته هماهنگی و نظارت بر فرآیند ارزیابی جایزه توسط اعضای کمیته انتخاب خواهد شد.

وظایف:

تعیین ارزیابان و ارزیابان ارشد و ترکیب تیم­های ارزیابی.

تخصیص اظهارنامه­ها به تیم­های ارزیابی بر اساس خصوصیات اعضای تیم و ماهیت فعالیت متقاضی.

ارائه راهنمائی های لازم به ارزیابان در طی فرآیند ارزیابی.

نظارت مستمر بر روند ارزیابی تیم­های ارزیابی.

نکته1: دعوت به جلسه و ارسال صورت جلسات، توسط دبیرخانه جایزه ملی نگهداری صورت می پذیرد. جلسات کمیته هماهنگی و نظارت بر فرآیند ارزیابی با حضور دو سوم اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت آراء حاضرین در جلسه قابل اجراء است.

5- دبیر جایزه

دبیر جایزه ملی نگهداری توسط هیئت مدیره انجمن نگهداری و تعمیرات ایران برای یک دوره سه ساله انتخاب و منصوب می­شود، که وظایف زیر را بر عهده دارد.

انجام هماهنگی­های لازم جهت برگزاری جلسات شورای راهبری و سیاست گذاری، کمیته علمی، کمیته داوری و کمیته هماهنگی و نظارت بر فرآیند ارزیابی.

شرکت در جلسات شورای راهبری و سیاست­گذاری، کمیته علمی، کمیته داوری و کمیته هماهنگی و نظارت بر فرآیند ارزیابی.

نظارت بر اجرای فرآیندهای عملیاتی مربوط به جایزه در راستای تصمیم‌گیری‌ها و پشتیبانی از عملیات اجرایی کمیته­های علمی، داوری و هماهنگی و نظارت بر فرآیند ارزیابی.

نظارت بر انجام فعالیت­های مسئول دبیرخانه تحت یک ساختار منسجم و هماهنگ.

تجزیه و تحلیل عملکرد هر دوره، شناسایی نقاط قوت و زمینه­های قابل بهبود و برنامه­ریزی در جهت اجرایبرنامه‌های بهبود.

6- دبیرخانه

دبیرخانه جایزه ملی نگهداری وظایف زیر را برعهده دارد، مسئول اجرایی دبیرخانه جایزه توسط هیئت مدیره انجمن بر اساس شرایطی که در آیین نامه ذیربط خواهد آمد تعیین می­شود:

وظایف:

دبیرخانه جایزه بایستی برنامه زمان­بندی مدونی به کمیته علمی تقدیم و کمیته علمی براساس برنامه مذکور دوره آموزشی معرفی مدل جایزه را هم برای عموم و هم­چنین برای داوطلبین ارزیابی جایزه برگزار می­نماید.

اداره دبیرخانه جایزه ملی مدیریت نگهداری.

تهیه و اعلام برنامه زمانی عملیات اجرایی دوره­های مختلف جایزه ملی مدیریت نگهداری به کمیته علمی.

نگهداری و به روزرسانی مستندات اجرایی و گزارشات محتوایی و سوابق جایزه ملی.

ایجاد سایت جایزه ملی و به روزرسانی دوره­ای آن با امکان پاسخ دهی به مراجعه کنندگان.

 اعلام نیازها و فراخوان­های عمومی در مقاطع مختلف جهت ثبت نام متقاضیان جایزه با تصویب کمیته علمی.

ارائه مشاوره و برگزاری سمینارها و دوره‌های آموزشی برای سازمان‌های متقاضی جایزه با همکاری کمیته علمی.

برنامه‌ریزی، هماهنگی و تدارک اعزام ارزیابان جهت ارزیابی به سازمان­های شرکت کننده.

همکاری در تهیه و تدوین گزارشات و نتایج حاصل از ارزیابی­ها و ارائه آن به ذی­نفعان.

تدوین، طراحی و برنامه­ریزی­های مرتبط با تهیه تندیس­ها، تقدیرنامه­ها و گواهی نامه­ها.

تهیه گزارش عملکرد هر دوره.

همکاری با کنفرانس نگهداری برای برگزاری همایش پایانی جهت اعطای جایزه.

انجام مکاتبات و انتشار مستندات،گزارش­ها و نشریات جایزه ملی مدیریت نگهداری.

ایجاد هماهنگی بین دبیرخانه و سازمان­های متقاضی جایزه برای اجرای دوره­های آموزشی.