سطوح مختلف جایزه

سطوح مهارتی جایزه ملی تعالی نگهداری، سازمان‌ها را در تلاش و  دست­یابی به تعالی نگهداری متمایز می‌كند و میزان موفقیت آن ها را درروند و سطح دست­یابی به جایزه نگهداری، نشان می‌دهد. جایزه ملی تعالی نگهداری، دارای سطوح گواهی تلاش و تعهد به نگهداری، تقدیرنامه و تندیس‌های بلورین، سیمین و زرین است.

فرآیند جایزه در هر كدام از این سطوح و در هر كدام از بخش‌های جایزه ملی تعالی نگهداری به تفكیك به اجرا گذاشته شده و برندگان هر یك از سطوح در هر گروه، به طور جداگانه انتخاب و معرفی می‌شوند. شرایط متقاضیان و حد نصاب‌های مربوطه به هر یك از سطوح در پی می‌آید.

سازمان‌هایی كه به هر یك از سطوح تعالی نگهداری دست پیدا كنند، می‌توانند از نشان های نگهداری مربوط به همان سطح در تبلیغات خود استفاده كنند. دستیابی به هر یك از سطوح فوق به میزان امتیاز كسب شده در ارزیابی بستگی دارد.

  1.  گواهی تلاش و تعهد به تعالی نگهداری
  2. تقدیر نامه
  3.  تندیس:
    • تندیس بلورین
    • تندیس سیمین
    • تندیس زرین