هزینه های شرکت در جایزه

هزینه‌های مربوط به فرآیند ارزیابی در سطوح مختلف تعالی در هر دوره اجرا، بر اساس تعرفه‌هایی است كه از جانب دبیرخانه جایزه اعلام می‌شود.

  • آخرين مهلت پرداخت هزينه ثبت نام مطابق برنامه زمان­بندي خواهدبود.
  • درصورت انصراف سازمان بعد از پايان مهلت ثبت نام و شروع فرآيند ارزيابي (منوط به عدم انجام ارزيابي) 20 درصد ازکل مبلغ ثبت نام کسر و مابقي عودت خواهد داده شد.
  • چنانچه انصراف بعد از انجام فرايند ارزيابي صورت گيرد ، هزينه ثبت نام به سازمان مسترد نخواهد گرديد.
  • کلیه هزینه‌های مرتبط با ایاب و ذهاب و اقامت ارزیابان و سایر هزینه‌های مستقیم مربوط به بازدید از محل به عهده سازمان متقاضی خواهد بود.