هزینه های شرکت در جایزه

هزینه‌های مربوط به فرآیند ارزیابی در سطوح مختلف تعالی در هر دوره اجرا، بر اساس تعرفه‌هایی است که از جانب دبیرخانه جایزه اعلام می‌شود.

  • آخرین مهلت پرداخت هزینه ثبت نام مطابق برنامه زمان­بندی خواهدبود.
  • درصورت انصراف سازمان بعد از پایان مهلت ثبت نام و شروع فرآیند ارزیابی (منوط به عدم انجام ارزیابی) ۲۰ درصد ازکل مبلغ ثبت نام کسر و مابقی عودت خواهد داده شد.
  • چنانچه انصراف بعد از انجام فرایند ارزیابی صورت گیرد ، هزینه ثبت نام به سازمان مسترد نخواهد گردید.
  • کلیه هزینه‌های مرتبط با ایاب و ذهاب و اقامت ارزیابان و سایر هزینه‌های مستقیم مربوط به بازدید از محل به عهده سازمان متقاضی خواهد بود.